Algemene voorwaarden Pedicure ElsBersma

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicure ElsBersma en een cliënt waarop Pedicure ElsBersma deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen
Pedicure ElsBersma zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Pedicure ElsBersma zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet bij verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak dit aan Pedicure ElsBersma. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pedicure ElsBersma het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen via een factuur vermeerderd met administratie kosten. Pedicure ElsBersma moet bij verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, voorafgaande van de afspraak dit aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt. Bij in gebreke blijven van betaling, is Pedicure ElsBersma genoodzaakt na de verlooptijd van factuur en aanmaning het ter incasso te stellen aan een deurwaarder. De hieruit vloeiende kosten, zullen geheel voor eigen rekening komen.

4. Betaling
De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet vóór de eerste behandeling Pedicure ElsBersma van alle gegevens, waarvan Pedicure ElsBersma aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
Binnen Pedicurepraktijk ElsBersma worden de persoonlijke gegevens van de zorgvrager in een geautomatiseerd computersysteem geregistreerd. Al deze verzamelde gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en AVG. Pedicure ElsBersma zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding
Pedicure ElsBersma is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedicure ElsBersma verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
Pedicure ElsBersma is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Pedicure ElsBersma is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

8. Beschadiging & diefstal
Pedicure ElsBersma heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Pedicure ElsBersma meldt diefstal altijd bij de politie.

9. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Pedicure ElsBersma. Pedicure ElsBersma moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Pedicure ElsBersma de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
Ortheses en nagelbeugels zijn therapeutische hulpmiddelen, er kan daarom nooit garantie op het effect van deze hulpmiddelen worden gegeven. Aanpassingen ortheses binnen 1 maand na aflevering (of tot de eerste controle afspraak) vallen binnen de service en worden daarom niet in rekening gebracht. Er geldt een inspanningsverplichting maar geen resultaat verplichting. Bij geen gewenst resultaat is er nooit sprake van restitutie, reductie of vrijstelling van betaling.

10. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicure ElsBersma het recht om de behandeling te stoppen.

11. Recht
Op elke overeenkomst tussen Pedicure ElsBersma en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

Met vriendelijke groet,
Pedicure ElsBersma